މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)438-HRU/438/2015/18 ) 27 ޖަނަވަރީ 2015 ) އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

09  ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436  

29 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ