ހުޅުމީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިބުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

               ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ހުޅުމީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ނައްތާލަން ނުވަތަ އުކާލަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަކާއި، ދަޅާއި ފުޅި އަދިވެސް މިފަދަ އެހެނިހެން ކުނިބުނި ކުނިކޮށްޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވޭނީ 26 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ހުޅުމީދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ދޫކުރެވޭނީ ޕްރިންޓް ކޮށްފައެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުން ގަޑިއަކީ 29 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އެވެ.

               29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436           

20 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ