މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

1. މިސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެންކުރި ނަންބަރު 02/H3(PU)/IUL/2015-ފ171 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު، މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ބާވަތް

ބޭނުންވާ އަދަދު

#

ދޮންނަ ކުނޑި 1 ކިލޯ

ކޭސް

10

1

މާމާ ލެމަން 810 އެމް.އެލް

ކޭސް

15

2

ކްލީން ކްލީން 800 އެމް.އެލް

ކޭސް

10

3

ސިފް 720 ގްރާމް

ކޭސް

25

4

ހަރު ސްޕޮންޖް

ޑަޒަން

100

5

އުއި އަންގި

ޑަޒަން

40

6

ބާލިދީ (16 ނަންބަރު)

ޕީސް

40

7

ބޯޓް ހޫކް

ޕީސް

50

8

ކާރޕެޓް  ( 3a   މެޓް)

ރޯލު

18

9

ވައު 14 މމ

ރޯލު

30

10

ވައު 16 މމ

ރޯލު

30

11

ވައު 18 މމ

ރޯލު

20

12

ވައު 24 މމ

ރޯލު

10

13

ފެންޑަރު އެފް 4-

ޕީސް

150

14

ފެންޑަރު އެފް6-

ޕީސް

20

15

ފެންޑަރު އެފް 7-

ޕީސް

40

16

އެންޓި ފޯރލިންގ 4 ލިޓަރު

ދަޅު

40

17

އަންޑަރކޯރޑް 5 ލިޓަރު

ދަޅު

40

18

ޑައިވިންގ ބައްތި

ޕީސް

30

19

ސިލިކޯރން ( ހުދު )

ކޭސް

10

20

ސިލިކޯރން ( ކްލިއަރ )

ކޭސް

10

21

ސިކަފުލެކްސް ( ކަޅު )

ކޭސް

10

22

2. ބީލަންތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2015 ޖަނަވަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2015 ޖަނަވަރީ 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 11:00 އަށް މި ސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު) ގައެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/200ރ (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) އެވެ. ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަންފޮތް، ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓެއްގައި މިސަރވިސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

3. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2015 ޖަނަވަރީ 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 ގައި، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2015 ޖަނަވަރީ 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން މިސަރވިސްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2015 ފެބުރުވަރީ 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

4. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ % 15 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

5. ބީލަންފޮތް ބައްލަވައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ބީލަންފޮތް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ