މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (TRANS MALDIVIAN AIRWAYS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ: C-0010/1989 ގެ ނަން 29 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޓީ.އެމް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (T.M.A PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

19 ރަޖަބު 1434

29 މޭ 2013
ހޯދާ