އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް ކޭޓަރ ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

170 މީހުންނަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއް ކޭޓަރ ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި ކެއުން އިންތިޒާމު ކުރަންވާނީ، ކޭޓަރ ކޮށްދެއްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވާ ތަނެއްގައި 06 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ނޮވެންބަރު 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2014 ނޮވެންބަރު 05 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ