ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
10kW ގެ ސޯލަރ ޕީ.ވީ ޕަވަރ ސިސްޓަމެއް ގަނެ ހަރުކޮށްދީ، ކޮމިޝަންކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

10kW ގެ ސޯލަރ ޕީ.ވީ ޕަވަރ ސިސްޓަމެއް ގަނެ ހަރުކޮށްދީ، ކޮމިޝަން ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިފެކަލްޓީން ކުރަމުންދާ ދިރާސާއަކަށް 10 ކިލޯވޮޓްގެ ގްރިޑް ޓައިޑް ޕީވީ ޕަވަރ ސިސްޓަމެއް ގަނެ ހަރުކޮށްދީ ކޮމިޝަން ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިކަމާ ބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތެވެ.

ސިސްޓަމްގެ ބާވަތް:   ދިހަ ކިލޯވޮޓްގެ ޕީވީ ޕަވަރ ސިސްޓަމް (ގްރިޑް ޓައިޑް) ތްރީ ފޭސް.

ސޯލާޕެނަލްތައް:      މޮނޮކްރިސްޓަލައިން

ހަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަން: ސ.ހިތަދޫގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަސް 1 ގެ 3 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއްގެ ފުރާޅުގައި

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:     ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ، 3345401

ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:    http://www.mnu.edu.mv/images/research/2014/MNUResearchGrant-Aug2014_DEMOApplication.pdf

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި ފެކަލްޓީއަށް (މއ. ރަށްދެބައި ހިނގުން، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

19 އޮކްޓޫބަރު 2014

އާދީއްތަ

14:00 (މެންދުރުފަހުގެ)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

26 އޮކްޓޫބަރު 2014

އާދީއްތަ

14:00 (މެންދުރުފަހުގެ)

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435


12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ