އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްދޭނެ އޮންލައިން ނޫހެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްދޭނެ އޮންލައިން ނޫހެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 23 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

19 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

13 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ