މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL 14-E1/1/2014/80 ( އޮގަސްޓު 2014)ގެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު:(IUL)14-E1/1/2014/80 (10 އޮގަސްޓު 2014) ގެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކޮށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުގައި (www.customs.gov.mv) ޢާންމު ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓުލިސްޓު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޓެސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

27 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

22 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ