ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު 60-ADM/2012/302 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކެންޑިޑޭޓުން ލިބިފައި ނުވާތީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ ތަން

އަސާސީ މުސާރަ

އަދަދު

މަޤާމު

އެސ.ްޓީ.އޯ ހއ. ދިއްދޫ ފާމަސީ

5380

2

ޝިފްޓް އިންޗާޖް

4350

3

ފާމަސިސްޓް

3380

3

ކޭޝިއަރ

3240

1

ލޭބަރ

އެސ.ްޓީ.އޯ އއ. ރަސްދޫ ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

އެސ.ްޓީ.އޯ އދ. މަހިބަދޫ ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

3240

1

ލޭބަރ

އެސ.ްޓީ.އޯ ވ. ފެލިދޫ ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

3240

1

ލޭބަރ

އެސ.ްޓީ.އޯ ފ. ނިލަންދޫ ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

އެސ.ްޓީ.އޯ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

3240

1

ލޭބަރ

އެސ.ްޓީ.އޯ ތ. ވޭމަންޑޫ ފާމަސީ

5380

2

ޝިފްޓް އިންޗާޖް

4350

3

ފާމަސިސްޓް

އެސ.ްޓީ.އޯ ގއ. ވިލިނގިލި ފާމަސީ

5380

2

ޝިފްޓް އިންޗާޖް

4350

3

ފާމަސިސްޓް

އެސ.ްޓީ.އޯ ޏ. ފުވައްމުލައް ފާމަސީ

4350

3

ފާމަސިސްޓް

 

1. ޝިފްޓް އިންޗާޖް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

* ސްޓާފުން ސުޕަވައިޒް ކުރުން

* ސްޓޮކް މެނޭޖްކުރުން

* ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

* ދުވަހުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރ ކުރުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

* މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއްލިބިފައިވުން2. ފާމަސިސްޓް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

* ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނުންލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

* ބޭސް ދޫކުރުން

* ހަރުތަކުގައި ބޭސް ޖެއްސުން

* ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުން

* މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްތައް ޗެކުކޮށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

* ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްް / އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއިން ފާމަސީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

 

3. ކޭޝިއަރ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

* ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

* ބިލް ހެދުން

* މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްތައް ޗެކުކުރުންް

* ރެކްތަކުގައި ބޭސް ޖެއްސުން

* ކްރެޑިޓް ބިލް ޗެކުކުރުން

* އާސަންދައިން ދޫކުރާ ބޭސްތަކުގެ ޓްރާންސެކްޝަންތައް ބެލެހެއްޓުން

ތަޢުލީމީ ތަޖުރިބާ:

 * ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 

4. ލޭބަރ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

* ފާމަސީގެ އެތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

* ރެކުތަކުގައި ބޭސް ޖެހުން

* މުދާތައް (ބޭސް) ބޭލުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

* ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން

* ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަސް ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

 

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

* އިތުރު އެލަވަންސް: 1500.00ރ އާއި 2700.00ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތަށް ހަޖައްސައިދެވޭނެ

* އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާލިބޭނެ

* މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ޕެންޝަން

* މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ޕްރޮބޭޝަނަށްފަހު)

 

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 14 ގެ 12:30 ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުން އަދި އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

http://www.stomaldives.com/downloads/ އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް:

ނޯޓް:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.)
  • މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަަކެވެ.
  • އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

 

އެޑްރެސް:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ ހެޑް އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު، މާލެ – 20345

ފޯން:  3344245 / 3344368      ފެކްސް: 3344041     އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

07 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ