އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިމަދަރުސާގެ ފާޚާނާތަކުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

02 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހުގެ 15:00 އަށް 3320761/ 3328072 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. (ޢަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ އާއިމާރާތް (އަމީނިއްޔާގެ ކުރިމަތި) 6 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި)

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ