ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ، ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 339MNU-CA-FNP/2014/ އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

28 ޝަޢުބާން 1434

26 ޖޫން 2014
ހޯދާ