ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމާ ގުޅޭ

މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު ADM/2014/192-ފ60 އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމާ ގުޅޭ

އެސްޓީއޯ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވޯލްޑް ކަޕް 2014 އާ ގުޅުވައިގެން އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަގަހާގައި ހަދާ ކެންޓީނު ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު ADM/2014/192-ފ60 (19  މޭ 2014)  އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

27 މޭ 2014
ހޯދާ