މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށުކައުންސިލްގެ ސެކިއުރެޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މީހުންހޯދުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                         ނަންބަރު: 31/IUL)303-AS/303/2020)

އިޢުލާން

ރަށުކައުންސިލްގެ ސެކިއުރެޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މީހުންހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

ބޭނުންވާ          އަދަދު: 02

މަޤާމް:           ސެކިއުރެޓީ އޮފިސަރ

މުސާރަ:         -/3100 ( ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ )          

ސާރވިސް އެލަވަންސް -/1000 ) އެއްހާސް ރުފިޔާ )

ސަރުތު:       ގްރޭޑް 07 ގެ ފެންވަރަށް ތަކެތި ދަތުން، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް: ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ، އައި ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ، އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން، އަދި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޙް: 17 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

              19  ޖުލްހިއްޖާ 1441

             09 އޮގަސްޓް 2020   

09 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ