ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިސާޓް ރޫފިންގ ޝީޓް އަދި އެއަށްބޭނުންވާ ފިޓިންގްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނު ބަދަލު އައިސްފައި

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2020/021

މި ކުންފުންޏަށް ލައިސާޓް ރޫފިންގ ޝީޓް އަދި އެއަށްބޭނުންވާ ފިޓިންގްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނު ނަމްބަރު (GMIZL/IUL/PROC/2020/019)  އާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ. އޮގަސްޓް 4 ން 6 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން ހަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާން ގެ ތާރީޚް ތަކަށް ތިރީގައި ވާގޮތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ވާހަކަ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަށްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރވުން

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ހެޑް އޮފީސް

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

-

22 ޖުލައި 2020 އިން 10 އޮގަސްޓް 2020 އަށް

09:00 އިން  13:00 އަށް

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އީ-މެއިލް ކުރުން

އަންގާރަ

11 އޮގަސްޓް 2020

15:00 ގެ ކުރިން

ބިޑް ހުށައެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން

އަންގާރަ

18 އޮގަސްޓް 2020

10:30 ގައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މުހިންމު މައުލޫމާތު:

  • ބީލަން ބާޠިލްވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120  (ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
  • ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 5,000.00 ރުފިޔާ (ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ހުށަހަޅުންވަން ވާނެއެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ބިޑް ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށްވުރެ 30 (ތިރީސް ދުވަސް) އިތުރު ވާންވާނެއެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
  • ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ޕާރފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އަގުގެ (ތިން އިންސައްތަ) ދައްކަންވާނެއެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ނޯޓް: ޕްރީބިޑް / ބިޑް އޯޕަނިން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިން ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކާއި އެކުއެވެ.

މި ބީލަމަށް މާކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

 

14 ޛުލްޙިއްޖާ 1441

04 އޮގަސްޓް 2020

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                     Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ             Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514          Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

04 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ