މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިމާރާތް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާނު

 

            04 އޮގަސްޓް 2020 (އަންގާރަ) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިގަމުންދާނީ މ.ޗަނބޭލީވިލާ (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނެމާ) ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 

01 އޮގަސްޓް 2020
ހޯދާ