އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ނުބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

އިޢުލާން

            ކޮވިޑް 19އާއިގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދުނަމާދުގެ ބޮޑުޖަމާޢަތް އައްޑޫސިޓީގެ އެއްވެސް އަވަށެއްގައި ނުބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އަޟްޙާޢީދުގެ ބޮޑުޖަމާޢައް ނުބޭއްވިނަމަވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

           ޢީދުނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވައިގެން މުސައްލަހިއްޕަވައިގެން ޢީދުނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށްވެސް ދެންނެވީމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

08 ޛުލްޤަޢިދާ  1441

29 ޖުލައި 2020
ހޯދާ