ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

      މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

    ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި 2020 ން 23 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 12:00 އަށް މިސްކޫލުގެ ނަންބަރ އަށް 6895679 ގުޅުއްވާ ނަން ނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 09 އޮގަސްޓް 2020 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހު 11:00 ގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                 ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                                                    

ފޯން ނަންބަރ:6895679

[email protected]އީމެއިލް އެޑްރެސް:

20 ޖުލައި 2020
ހޯދާ