މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

 

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 27 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

1.     ގޯތީގެ ނަން: ޝާދީވިލާ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/2004/45

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް:  19މެއި 2004

 

2.     ގޯތީގެ ނަން: މަގުމަތީގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/2004/105

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރު 2004

 

3.     ގޯތީގެ ނަން: މާހާ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: R-2/92/22

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 31 އޮގަސްޓް 1992

 

                      03 ޛުލްޙިއްޖާ 1441

23 ޖުލައި 2020
ހޯދާ