ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަލިފަންނު މައިޒާނުގައި ހުރި ރުއްރުކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިބެހޭ:

ފުވައްމުލަކު މާދަޑުވަލިފަންނު މައިޒާން ހިމެނޭ ބިމުގައި ނަންބަރު 6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،24،25،26،27 އަދި 28 ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ  ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުން ވެފައެވެ. 

ވީމާ ނަންބަރު 6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،24،25،26،27 އަދި 28 ޖަހާފައިވާ  15 ރުކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން 05 ދުވަހުގެތެރޭ ރުކުގައި އޮތް ނަންބަރު އެގޭގޮތަށް ލިޔުމަކުން، މިއިދާރާއަށް އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.          

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ