މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

 

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށްއެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 27 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 1.     ގޯތީގެ ނަން: އުއްދަނޑިގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 94 

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް:   08 އޮގަސްޓް 1978

 

 

 

                   18 ޛުލްޤައިދާ 1441

09 ޖުލައި 2020

09 ޖުލައި 2020
ހޯދާ