އައި.ޔޫ.އެމް. ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ ބައުސްކޫލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތަށް އިއުލާނުކުރުން

ނަންބަރު:IUMH-AD/I/2020/32

ތާރީޚު: 08 ޖުލައި 2020

އައިޔޫއެމް ގެ ލާނިންގ ސެންޓަރ – ހދ. ހަނިމާދޫ

ހަނިމާދޫ ބައުސްކޫލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތަށް އިއުލާނުކުރުން

ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ވީ އެންމެ އަވަސްމުއްދަތެއްގައި ވީހައިވެސް ރަނގަޅަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރަމެވެ.

 

 

ކްލާސްރޫމް 1

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސީލިންގަވާ ދިއްލުންތައް ރަގަޅު އަލިގަދަ ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމް 2

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ބައިގެ 36 ސާކިޓުގެ ޑީބޯރޑެއ ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމް 3

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރުއިން ޑީބޯރޑުގެ ބަދަލުގައި، 3 ބައިގެ 36 ސާކިޓުގެ ޑީބޯރޑެއް ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސީލިންގަވާ ދިއްލުންތައް ރަގަޅު އަލިގަދަ ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމް 4

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

4 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމް 5

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫ ގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމް 6

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރުއިން ޑީބޯރޑުގެ ބަދަލުގައި، 3 ބައިގެ 36 ސާކިޓުގެ ޑީބޯރޑެއް ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ކްލާސްރޫމް 7

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

3 ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސީލިންގަވާ ދިއްލުންތައް ރަގަޅު އަލިގަދަ ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

24 ހާސް ބީޓީޔޫގެ 1 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ސޮކެޓްނެތް 3 ފާރުގަ 13 އެމްޕިއަރގެ 3 ސޮކެޓް ހަރުކުރުން

 

ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ބޭރު ކޮރިޑޯރ

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

އިމާރާތުގެ ކޮރިޑޯގެ އެތެރެފަރާތާއި ބޭރުފަރާތުގައިވާ ދިއްލުންތައް ރަގަޅު ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުން

 

ބޭރު ފާޚާނާތައް

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ދެފަރާތު ދެފާޚާނާގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ދިއްލުންތައް ރަގަޅުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

އަތިރިފަރާތު - ބޭރުންވަންނަ ގޭޓްގެ ދިއްލުން ރަގަޅުކުރުން (ގްލޯބްލައިޓް ހަރުކުރުން)

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

އަތިރިފަރާތު ގޭޓް - ނަންބޯރޑް ޖަހާފައިވާތަނުގެ ދިއްލުން ރަގަޅުކުރުން

 

ކަރަންޓު ފޮށި އަދި މީޓަރު ހަރުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރު ކަރަންޓުފޮށި އިންތަނުގައި 3 ފޭސް ކަރަންޓު ފޮއްޓެއް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރު އިން ކަރަންޓު މީޓަރު ދެކުނުފަރާތުން ވަންނަ މައި ގޭޓްކާރިއަށް ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރު އިން ކަރަންޓުމީޓަރު ޑިޖިޓަލް މީޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށް ސީޓީ 3 ފޭސް އެޅުވުން

 

މިސްކިތު ކަރަންޓު މަރާމާތު

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ރަގަޅުކުރުން - މިހާރު މި ރެނޮވޭޓްކުރާ އިމާރާތުން މިސްކިތަށް ކަރަންޓު ނެގުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިސްކިތުގެ ފަންކާ ރަގަޅުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިސްކިތުގެ ދިއްލުން ، އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ދިއްލުން ، ރަގަޅުކުރުން

 

ފެންމޯޓަރު މަރާމާތުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މިހާރު އިން ވަރުގެ ، އައު ފެންމޯޓަރެއް ބަހައްޓައި، ކަރަންޓު ދީ، ފެންލިބޭގޮތް ހެދުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

މޯޓަރަށް އަވިނުދޭގޮތަށް އަދި ފެން ނުވެހޭގޮތަށް ކުޑަ ހިޔާގަނޑެއްލައި ހިޔާކުރުން

 

އަތިރިފަރާތު -  ދަގަނޑު ގޭޓް މަރާމާތުކުރުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ހަނިމަދޫސްކޫލްގެ ލޯގޯ އަކުރު ގްރޭންޑަރުން ކަނޑާލުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ދަގަނޑު ގޭޓުގައި ގަދަފެހި ދަވާދުލުން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި

ދަގަނޑުގޭޓްގެ ތަންޑު ބަދަލުކުރުން - ތަންޑު އިންނަންވާނީ ތަޅުލެވޭގޮތަށެވެ.

 

އިމާރާތުގެ ބޭރުފާރުގައި ކުލަލުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

ބޭރު ވަށާފާރުގައި ގަދަފެހިކުލަ ލުން - ކޮންމެ ފަސްފޫޓަކުން 1 ފޫޓުފުޅާމިނުގައި ދިގަށް މަޑުރީނދޫ ކުލަލުން. މިފާރުގެ ދިގުމިނަކީ އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި 970 ފޫޓެވެ. އުސްމިނަކީ 5 ފޫޓެވެ.

 

7 ކްލާސްރޫމްގައި ކުލަލުމާއި ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

7 ކްލާސްރޫމްގެ ބޭރުގައި - ފެންޑާގައި - ކުރިމައްޗާއި ފަހަތުގައި އަދި ދެފަރާތުގައި މަޑު ފެހިކުލަ ލުން - އަދި ސީލިންގގައި ހުދުކުލަ ލުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

7 ކްލާސްރޫމްގެ - ކޮންމެ ކްލާސްރޫމެއްގެ އެތެރޭ މައިފާރުގައި މަޑުފެހި ކުލަލުން، ކުޑަދޮރުއިންނަ ދެފާރުގައި މަޑުރީނދޫކުލަ ލުން ، އަދި ސީލިގް ގައި ހުދުކުލަ ލުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

ސީލިން ގައި ކުލަ ލާއިރު ، ސީލިންގ އިން ފެންލީކުވެގެން ހަލާކުވެފަވާ ގޮޅިތައް މަރާމާތު ކުރުން

 

މިސްކިތުގައިމުށިޖެހުމާއި ކުލަލުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

މިސްކިތު އެތެރެ އަދި ބޭރުފާރުގައި ހުދުކުލަ ލުން

އަމިއްލަތަކެތީގައި

މިސްކިތު އެތެރޭގައި 4 ފޫޓް އުސްމިނުގައި އާދައިގެ ރީތި މަޑުކުލައެއްގެ މުށިޖެހުން

ޝަރުތުތައް:

  • މަތީގައިވާ މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ އަމިއްލަތަކެތީގައި އަދި އަމިއްލަމީހުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށެވެ.
  • އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުންފުންޏެއްނަމަ ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކްޓް އަދި ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނަމަ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  • ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ ވަކިންނެވެ.
  • މަސައްކަތް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފަވާ އަގަށާއި، މުއްދަތަށާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށެވެ.
  • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކަށެވެ.
  • މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާއިރު، ބޮކި ފަންކާ ކުލަ އަދި ކަރަންޓްމީޓަރު ، ޑީބޯރޑު ފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޓޭޝަނެއް، އެތަކެތި ލިބެންހުންނަ ފަރާތަކުން ހޯދުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޭނުމަކީ ތަކެތީގެ ވައްތަރާއި ކޮލިޓީ ބެލުމެވެ.
  • އަގުހުށަހަޅާނީ މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށެވެ.
  • އަގުހުށަހަޅާނީ އަގުހުށަހަޅަން ތައްޔާރުކޮށްފަވާ ފޯރމުފުރުމަށްފަހު، ބަންދުކުރެވިފަވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލަށެވެ. އަގުހުށަހަޅަންވާނީ 15 ޖުލައި ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖަހާއިރުއެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
  • އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވާނީ  3022161 ނަންބަރަށެވެ.

 

 

 

 

 

08 ޖުލައި 2020
ހޯދާ