މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

 

               ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ މި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 27 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

1.     ގޯތީގެ ނަން: ގުރަހާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 78

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 1978

 

2.     ގޯތީގެ ނަން: ދޫރެސް / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: E-13/91/06

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 08 އޮކްޓޫބަރ 1991

 

 3.     ގޯތީގެ ނަން: މާވާގެ / ރ.އިނގުރައިދޫ

      ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 45

      ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 1978

 

16 ޛުލްޤައިދާ 1441

                  07 ޖުލައި 2020

07 ޖުލައި 2020
ހޯދާ