މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

އިޢުލާން

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް ހުޅުވާލުން:

 

މިކުންފުނީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެސަލްތަކުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ބޭނުންވާ މަޤާމްތައް:

 

ލޮޖިސްޓިކް ޑިވިޜަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަގު

ކެޕްޓަން (މާސްޓަރ)

ޗީފް އިންޖިނިއަރ

ޗީފް އޮފިސަރ

ވޮޗްކީޕިންގ އޮފިސަރ

ސެކަންޑް އިންޖިނިއަރ

ބޯސަން                      

ކައްކާ                      

ވެލްޑަރ                      

އޮއިލަރ                      

އޭބަލް ބޮޑީ                      

 

 

 

 

 

 

 

ޝަރުތު:          މަޤާމުގެ ކޮމްޕީޓެންސީ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން.

                 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށްވާގޮތަށް ހޯދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ތަމްރީންތައް ހަދާފައިވުން.

                 އުމުރުން 65 އަހަރަށްވުރެ މަތީފަރާތަކަށް ނުވުން.

                 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއެކު ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހަތު ރަގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:      ކޮންޓްރެކްޓް

ޑިވިޜަން:          ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިވިޜަން

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓަގު  (މާލެ/އިންޑިއާ/ސްރީ ލަންކާ /މެލޭޝިޔާ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ޓަގު)

       ވީމާ،މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން 02 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީހަށް "ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯރމާއިއެކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިތަކެތި އީމެއިލް އިންވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފޯރމް ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން މި ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

      އީމެއިލް:       [email protected]

                                                  

                           30 ޖޫން 2020

 

 

 

 

30 ޖޫން 2020
ހޯދާ