ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ބާރަށު އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް.

         މިރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް  (ދެ އަވަށް ބައިނުކޮށް އެއްކޮށް) ކުނިކަހާ ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.  

 

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަސައްކަތާއި ގުޅޭއިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އިދާރާގެ ނޓޯސްބޯޑުގައި އަދި މަސައްކަތަށްއެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ފޯމުދޫކުރުމާއި ފޯމުބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ހަފްތާގެ ހޯމަދުވަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 13:00 އަށް މިކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.

 

                     ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

                       08 ޛުލްޤައިދާ 1441

                        29 ޖޫން  2020                    

29 ޖޫން 2020
ހޯދާ