ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަބުރުސްތާން ސާފްކުރުން

މިރަށު ޤަބުރުސްތާން ސާފް ކުރުމަށްޓަކައި،  މިސަރަހައްދުގައި ބޯވެފައިވާ ވިނަތައް ނޮޅައި އަދި ގަސްތައް ނަގައި މިކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިސަރަޙައްދު ސާފްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 05 ޖުލައި 2020ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780034 ނުވަތަ 7699771މިނަމްބަރަށެވެ.

                މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ޖޫން 2020
ހޯދާ