ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮންވެލި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-38

  

ދޮންވެލި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 

                            މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިލަފުށި ޕްރޮޑަކްޝަން ސައިޓް އަށް ބޭނުންވާ ދޮންވެލި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.                          

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އިތުރު ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

-        ތަކެތި: ހުދު ރާޅު ވެލި

އަދަދު: 30000 (ތިރީސް ހާސް) ކޮޑިފޫޓު (cubic feet)

  • އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ކޮޑި ފޫޓަކަށް ޖެހޭ ރޭޓް އެނގޭ ގޮތަށް
  • ޑެލިވަރީ: މި ކޯޕަރޭޝަން އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކި ދުވަސްތަކަށް އަދަދު ބަހައިގެން  ޕްރޮޑަކްޝަން ސައިޓް އަށް ގެންގޮސްދިނުން.

                          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 30 ޖޫން 2020 (އަންގާރ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

                            ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

24 ޖޫން 2020
ހޯދާ