ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

      ނަމްބަރ: (IUL)KRH-PLD/2020/24

 

އިޢުލާން

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

 

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި މެނޭޖަރ ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް، 2 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.    

ވީމާ، މި ދެންނެވި އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚު ތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • ·        މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

01 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

  • ·        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

08 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

03 ޛުލްޤައިދާ 1441

24  ޖޫން  2020

24 ޖޫން 2020
ހޯދާ