މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްޜޫޢާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ކ. ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ގުޅިގެން ގުޅީފަޅަށް ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ކ. ގުޅީފަޅުގެ އިރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ނެރު މިހާރު ވަނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކ.ގުޅީ ފަޅަށް ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަށް 2020 ޖޫން 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރެވޭނީ އަލަށް ކ.ގުޅީ ފަޅުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ނެރު ބޭނުންކޮށްގެންކަން އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށާއި އުޅަނދު ފަހަރުގެ ވެރިންނަށާއި އުޅަނދު ފަހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. 

29 ޝައްވާލު 1441 ހ.

21 ޖޫން 2020 މ

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

22 ޖޫން 2020
ހޯދާ