މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޯޓު " އުފުލި 3 " ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:G4107A-03 10-T ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

ބޯޓު " އުފުލި 3 "  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:G4107A-03 10-T   ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭގޮތުން 10 ޖޫން 2020 ގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)438-PRCU/1/2020/15 އިއުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ބޯޓު " އުފުލި 3 "  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:G4107A-03 10-T   ގެ ނީލަމާއި ގުޅިގެން ނީލަން ނިމުނު ދުވަހުގެ (21 ޖޫން 2020) ގެ  1300 އާ ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 127,513.87  (އެއް ލައްކަ ހަތާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އައްޑިހަ ހަތް ލާރި) އެވެ. މިހެންކަމުން  127,513.87 (އެއް ލައްކަ ހަތާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އައްޑިހަ ހަތް ލާރި) ގެ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ އަލްމާކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނީލަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ނީލަން ނިންމާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ.

 

 

21 ޖޫން 2020
ހޯދާ