ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
Gudhan Kuyyahhifun

                                    ނަމްބަރ: (IUL)KRH-PLD/2020/23

 

އިޢުލާން

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

 

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި ގުދަންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ގުދަނެއް 2 (ދެއެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.  

ވީމާ، މި ދެންނެވި ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚު ތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • ·        މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

25 ޖޫން 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

  • ·        ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

02 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 26 ޝައްވާލް 1441

18  ޖޫން  2020

 

                            

                                        

18 ޖޫން 2020
ހޯދާ