ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނާއިބުތުއްތު މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ނަންބަރު 1 ޖަހާފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 25 ޖޫން 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން އެރުއްގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއިއެކު މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޖޫން 2020
ހޯދާ