ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ދަތި ފިލުވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަނޑަންޖެހޭ ރުއްތަކާއި ގަސްތައް ކެނޑުމާއިގުޅޭ

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ދަތި ފިލުވުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަނޑަންޖެހޭ ރުއްތަކާއި ގަސްތައް ކަނޑާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 ޖޫން 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް،

ނަރުގިސްމަގު، މާދަޑު، ފުވައްމުލައް، 1804، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6862830، 6862829         އީމެއިލް: [email protected]  

16 ޖޫން 2020
ހޯދާ