ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެ ސާރވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-33

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންގެސާރވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-07 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ކޯޓޭޝަން ތައް ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުގެ އިތުރުން، ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ދިމަވާ ތަކެއްޗައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކަކަށް ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

                           މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސާރވޭ އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

QTY REQUIRED

UNIT

ITEM DESCRIPTION

#

1

Nos

Robotic Total Station with 2pc tripod, 1 pc each single prism reflector set, 360-degree prism and prism pole

1

1

Nos

GNSS GPS Base & Rover RTK with 1pc

2

 

Minimum specification for items needed have been separately attached to this Iulaan. Please refer to it for further details. Items that do not meet the specification will not be taken in for consideration during the evaluation process. Items do not have to be the same type as shown in specification, similar types that meet specification will be considered as well.

                    ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 24 ޖޫން 2020 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

16 ޖޫން 2020
ހޯދާ