ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން.

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ފަންގި ގޯތީގެ އިރުމަތީ ފާރާތުގައި ނަންބަރު 01 އަދި 02  ޖަހާފައިވާ ފުނަގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިފުނަގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން އެފުނަގަސްތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ގަސްތަކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން   (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 ޖޫން 2020
ހޯދާ