ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ދިގުވާނޑު "ރަޖީނާގެ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ދިގުވާނޑު "ރަޖީނާގެ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ފުވައްމުލަކު ރަޖިނާގެ އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ދީދީގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ  (R-2) 79/2004އ (04 ޖުލައި 2004) ޢިމާރާތާޢި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖީނާގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 17 ޖޫން ވާ ބުދަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޖޫން 2020
ހޯދާ