ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށު ކާސަލް ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ސާލިޙް ކަޅުވަލިގެ އަށް ނަގާދެއްވާފައިވާ ގޯތީގައި ހުރި ނަންބަރ 01،02 ޖަހާފައިވާ ފުނަގަހާއި ނަންބަރ 3،4 ޖަހާފައިވާ ރުކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 15 ޖޫން 2020  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރ 1618އަށް ގުޅުއްވައި އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.                   

07 ޖޫން 2020
ހޯދާ