ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށު ޕާމްލޮޖް ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރ 01،02،03،04 ޖަހާފައިވާ ފުނަގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ފުނަގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 15 ޖޫން 2020  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރ 1618އަށް ގުޅުއްވައި އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.                   

07 ޖޫން 2020
ހޯދާ