އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ.ގަމުގައި ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އިންޓިރިއަރ ޑިޒައިނިން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ސ.ގަމުގައި ހަދާ އިމާރާތެއްގެ އިންޓިރިއަރ ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް ކޮށް އެޕްރޮޖެކްޓް ގެ ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤްވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 11 ޖޫން 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކުންފުނީގެ އެޑްމިން އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަގުހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޖޫން 2020

 

09 ޖޫން 2020
ހޯދާ