ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަލްޓިޕާރޕޯސް ހޯލު އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

ފުނަދޫ ސްކޫލް

   ށ.ފުނަދޫ

      ދިވެހިރާއްޖެ.         

        ނަންބަރު: (IUL)GS-59-B/PRIV/2020/1

 

އިޢުލާން

ށ.ފުނަދޫ ސުކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް ހޯލު އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން:

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕޯސް ހޯލް އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގ ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ސުކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި ސުކޫލަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

08 ޖޫން 2020

ހޯމަ

13:00 (މެންދުރު)

 

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

15 ޖޫން 2020

ހޯމަ

13:00 (މެންދުރު)

 

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

     

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސުކޫލްގެ ނަންބަރު 6540540ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08ޝައްވާލް 1441

01 ޖޫން 2020

01 ޖޫން 2020
ހޯދާ