މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޗެކް ޕޮއިންޓް ސަރވިސަސް ސަބްކްރިޕްޝަން އާކުރުމަށް

މަސައްކަތް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަންބަރު: IUL)25-A4/25/2020/33)   

 

 

ޗެކް ޕޮއިންޓް ސަރވިސަސް ސަބްކްރިޕްޝަން އާކުރުމަށް


 

 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ޗެކްޕޮއިންޓްގެ ތިރީގައި ތަފްޞީލް ދެވިފައިވާ ސަރވިސަސްތަކުގެ ސަބްކްރިޕްޝަންތައް 14 ޖޫން 2020 އިންފެށިގެން 1  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

 

Check Point Services  Subscription: 

Check point 5200 NGTX- Enterprise Based Protection-Next Generation Threat Extraction package including IPS,APCL,URLF,AV,ABOT,ASPM,TX and TE b

CPEBP-NGTX-5200-NGTX

 

Check point TE250X-Enterprise Based Protection – Next Generation Threat Extraction Package Including IPS,APCL,URLF,AV,ABOT,ASPM,TX and TE b

CPEBP-NGTX-SBTE250X-8VM

Check Point NGSM5 – SmartEvent, SmartReporter and Compliance blades for 5 gateways (Smart-1 and open Server) 1 year Subscription

CPSB-EVS-COMP-5-1Y

 

 Check Point Support

Check Point 5200 – Premium Collaborative Enterprise Support for 01 Year

CPES-SS-PREMIUM-ADD

Check point TE25X – Premium Direct Enterprise Support for 01 Year

CPES-SS-PREMIUM-ADD

Check Point NGSM5 – Premium Collaborative Enterprise Support for 01 Year

CPES-SS-PREMIUM-ADD

 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯރމް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން (https://foreign.gov.mv/index.php/en/downloads) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 23 މެއި 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އައި.ސީ.ޓީ މެއިލްއަށް ([email protected]) އެފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި ގުޅޭނި ނަންބަރ މެއިލްކުރެންވުންއެދެމެވެ. އަދި 23 މެއި 2020 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 16:00 ގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 07 ޖޫން 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި ޒޫމް މީޓިން މެދުވެރިކޮށް އަންދާޒީ ހިސާބު ހުށަހެޅުންވުން އޮށްނާނެއެވެ.

ޒޫމް މީޓިންގެ ލިންކް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓްކުރަށްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވޭނެއެވެ.


22 މެއި 2020

22 މޭ 2020
ހޯދާ