މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާ ގުޅޭ

 

      1441 ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް، އަލިފުށީކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 28 ރަމަޟާން 1441 ، 21 މޭ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

     އަދި މި ތާރީޚުގެ ފަހުން ޖަމާކުރާ ފައިސާ، ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

         ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

             20  ރަމަޟާން  1441

              13    މޭ     2020 

13 މޭ 2020
ހޯދާ