މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އަދި ޝައްވާލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް އިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާއި ގުޅޭ

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގަޑިތަށް

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެޗް. ބީ ބެލުމާއި ކްރޮސްމެޗް  ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު

 ރޭގަނޑު

9:00 – 12:30

-

ޑޯނަރުން ގައިން ލޭ ނެގުން

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު

 ރޭގަނޑު

-

20:30 – 23:15

ބޭސް ދޫކުރުން

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު

 ރޭގަނޑު

10:00 – 12:30

21:30 – 23:30

ލޭ ގުޅައިދިނުން

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު

 ރޭގަނޑު

ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ކުދިންނަށް

9:00 – 9:30

12 އަހަރުން މަތި

20:00 – 20:30 

ޑޮކްޓަރުން ބެއްލެވުން

އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު

 ރޭގަނޑު

9:15 – 12:30

20:15 – 23:30

22 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ