މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:    PC-171/2020/W-L043

އިޢުލާން

               މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/035 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހއ.ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހއ.ކެލާ / އާރު ، އަޙްމަދު ވަޙީދު އާދަމް އާއި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިސަރވިސްގެ ނަމްބަރު BC-171-/2020/053 ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ

ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

12 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ