ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަގުތީ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

ވަގުތީ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

 ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކާބޯތަކެތި އެތެރެ ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ ވަގުތީގޮތުން އެންއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މިރަށުން ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރާ ބިން ތަކުގައި ހެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ކުރުމުއްދަތުގައި ހައްދައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން 5000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެކެވެ.

ވީމާ،  ވަގުތީގޮތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  14:00-10:00 އަށް ކައުސިލްއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

15 ޝައުބާން 1441

08  އެޕްރީލް  2020

08 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ