މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއާރހައުސްގައި ފާޚާނަ ބަރިއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެ ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ.

މި ކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ ބޮންޑެޑް ވެއާރހައުސްގައި ފާޚާނަ ބަރިއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދަންބޭނުންވެ ކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL)113-PRC/I/2020/28) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ