މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

                                                                 ނަންބަރު: IUL)MMPRC-PRO/1/2020/12)   

 

އިޢުލާން

 މި ކޯޕަރޭޝަނުންގެ ނަންބަރު (IUL)MMPRC-PRO/1/2020/9  (12 މާރިޗު 2020)  އަދި (IUL)MMPRC-PRO/1/2020/11 (18 މާރިޗް 2020) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

 މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 29 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ބިޑް ރެޖިސްޓާރ ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން 2020 އޭޕްރިލް 05 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް، ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                          01 ޝައުބާން 1441ހ.

                          26 މާރިޗު 2020މ

 

 

30 މާރިޗު 2020
ހޯދާ