މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނު އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

            މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީން ހުޅުލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން 07 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި 06 އޭޕްރީލް އިން 09 އޭޕްރީލް 2020

މިއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެދުނު  06:00 އިން 18:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. މިތަމްރީނުތަކުގައި ހުޅުލޭގެ އިރުން 07 މޭލު ބޭރުގައި ބަޑިޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

އެކަމުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

1-      ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް :                    މެޝިން ގަން ފަޔަރިންގ

2-      ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރޭނެ އެންމެ ދުރުމިން:              5000 މީޓަރ

3-      ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން:              100 މީޓަރ

4-      ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން:              ސީ.ލެވެލް

5-      ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ޑައިރެކްޝަން:                ހުޅުލޭގެ އިރުން 7 މޭލު ބޭރުގައި

 

ވީމާ ހުޅުލޭގެ އިރުން ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާއްމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.      

30 މާރިޗު 2020
ހޯދާ