އެސް އެމް އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 29 މާރިޗް އިން 02 އެޕްރީލް 2020 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމާއިގުޅިގެން، އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 މާރިޗް އަދި 02 އެޕްރީލް 2020 ގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރުތަކުން ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައި، އެ ކައުންޓަރުތަކުން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ތިރީގައިވާގޮތަށް ބަދަގެނެވިފައިވާކަން ދަންނަވަމެވެ.

ލޯން އެޕްލިކޭޝަންސް ފޮނުއްވާނީ: [email protected]v

އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުއްވާނީ: [email protected]

ލޯން ޑިސްބާސްމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން: [email protected]

އަދި މި ކޯޕަރޭޝަނާގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބެނުންފުޅުވާނަމަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު:3306999 އަށް ގުޅުއްވައިގެން، ނުވަތަ 7366999 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

26 މާރިޗު 2020
ހޯދާ