މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 303-AS/2020/18(IUL) (12 މާރިޗް 2020)ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 19 ބިން ބިޑްއުޞޫލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައި ބިޑް ވިއްކުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް 19 މާރިޗް 2020 26 މާރިޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ 9:00 ން 12:00 ށް ބިޑް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެފައެވެ.

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

        އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                     ނަންބަރު: (IUL)303-AS/2020/20             

އިޢުލާން

 

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 303-AS/2020/18(IUL) (12 މާރިޗް 2020)ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 19 ބިން ބިޑްއުޞޫލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައި ބިޑް ވިއްކުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް 19 މާރިޗް 2020 26 މާރިޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ 9:00 ން 12:00 ށް ބިޑް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެފައެވެ.

          މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 303-AS/2020/18(IUL) (12 މާރިޗް 2020)ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 19 ބިން ބިޑްއުޞޫލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައި ބިޑް ވިއްކުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް 19 މާރިޗް 2020 26 މާރިޗް 2020ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު (29 މާރޗު 2020) ގެ 9:00 ން 12:00 ށް ބިޑް ވިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެފައެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑްކެނޑުން އޮންނާނީ 05 އޭޕްރީލް 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. ބިޑް ބައްލަވައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ބަދަލުގައި ފޮނުއްވިކަން އެނގޭ ސިޓީއާއި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑްކޮޕީ، އަދި ކުންފުންޏަކުން ފޮނުއްވާނަމަ އެއީ ކޮންކުންފުންޏެއް ތަމްސީލް ކުރުމަށްކަން އެނގޭނެ ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައި ލިޔެ ސްޓޭންޕް ޖަހާފައިވާ ސިޓީއާއި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

           ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ 6580118 ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

          29 ރަޖަބް 1441     

       24 މާރިޗް 2020     

24 މާރިޗު 2020
ހޯދާ