ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމުއިމްތިހާން ބޭއްވުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

 

     ނަންބަރު: IUL)120/1/2020/29)

 

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމު އިމްތިހާން ބޭއްވުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

މި ވަގުތު ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ކުއްލި ކާރިސާ ( ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން 2020 މާރިޗު 19 އިން 26 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން މި ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢާންމުއިމްތިހާން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ދެން އިމްތިޙާން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚަކާއި ފޯރމް ދޫކުރާނެ ދުވަހެއް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

23 ރަޖަބް 1441

18 މާރިޗު 2020

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ